strife.jpg (9822 bytes)

Strife - aka Sarah, skier, extremist,